Spacer
|
Regulamin

Ogólne warunki handlowe (sklep online) (wersja z dnia 13.09.2016)

W umowach zawieranych w sklepie online na stronie http://shop.multipick.com sprzedawcą jest firma Multipick Direct GmbH, właściciel Bernd Jacobi, Godesberger Str. 51, D-53175 Bonn (dalej zwana: Multipick Direct GmbH).

Multipick Direct GmbH

Dyrektor zarządzający: Bernd Jacobi
Godesberger Str. 51, D-53175 Bonn, Niemcy
Telefon: +49 228 39187 65
Fax: +49 228 39187 47
E-Mail: pl@multipick.com


Sąd rejonowy Bonn - HRB 12399


Nr NIP UE: DE230790362
Nr REGON: 206 5937 0522

Zastrzeżone prawo do odsprzedaży i błędów.


Polskojęzyczna infolinia, sprzedaż i zapytania o produkty
Dostępność: poniedziałek- piątek w godz. 08:00-14:00.
Telefon: +49 228 39187 65
Fax: +49 228 39187 47

Kontakt mailowy:
Polskojęzyczny zespół ds. sprzedaży: pl@multipick.com

Księgowość: accounting@multipick.com

Zaopatrzenie: purchasing.dept@multipick.com

Podania o pracę: jobs@multipick.com

Pochwały, krytyka i sugestie: ceo@multipick.com


Konto bankowe:
Sparkasse KölnBonn
Thomas-Mann-Str. 61
53111 Bonn
Germany

IBAN: DE49370501980026004457
SWIFT-BIC: COLSDE33XXX


1. Ogólne - zakres obowiązywania
Poniższe ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich umów zawartych pomiędzy nami a naszymi klientami w sklepie online na stronie http://shop.multipick.com jak również na należących do niej podstronach. Miarodajna jest wersja obowiązująca w momencie zawarcia umowy.

Naszymi klientami mogą być wyłącznie klienci prowadzący działalność gospodarczą. Klient podaje podczas rejestracji odpowiedni dokument potwierdzający, że jest przedsiębiorcą (jak np. nr NIP UE, nr rejestru handlowego dział A lub B, kopię zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, stronę internetową przedsiębiorstwa itp.).

1.1
Przedsiębiorcami są w sensie ww. ogólnych warunków handlowych osoby fizyczne lub prawne albo spółki osobowe posiadające zdolność do czynności prawnych, z którymi nawiązuje się stosunki handlowe i które prowadzą działalność komercyjną lub samodzielną działalność zawodową.


2. Przedmiot umowy

2.1

Multipick Direct GmbH dostarcza zamówione przez klientów towary lub świadczy usługi w ramach przyjmowania ofert.
W pozostałych przypadkach obowiązuje § 434 Ust. 1 zdanie 3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch = Niemieckiego Kodeksu Cywilnego).

2.2
Istotne cechy oferowanych przez nas produktów i usług oraz czas trwania ofert o ograniczonym terminie wynikają z opisów poszczególnych produktów na stronach z ofertami.


3. Zawarcie umowy

3.1
Prezentacja towarów w internecie nie stanowi oferty handlowej, lecz jest jedynie niewiążącym zaproszeniem klientów do zamówienia.

3.2
Zamawiając towar klient deklaruje wiążąco swoją ofertę umowy.

Multipick Direct GmbH potwierdza bezzwłocznie wpłynięcie zamówienia klienta. Potwierdzenie wpłynięcia nie jest wiążącym przyjęciem zamówienia z naszej strony. Potwierdzenie wpłynięcia stanowi wiążące przyjęcie zamówienia tylko wówczas, jeśli to wyraźnie zadeklarujemy.

3.3
Multipick Direct GmbH jest uprawniony do przyjęcia oferty umowy z elektronicznego zamówienia w przeciągu trzech dni roboczych od chwili wpłynięcia jej do nas. Przyjęcie może odbyć się w szczególności poprzez wysłanie towaru do klienta (powiadomienie odbywa się drogą mailową), jak również poprzez wysłanie deklaracji przyjęcia.


4. Dostawa / Koszty wysyłki / Minimalna kwota zamówienia

4.1
Terminy dostaw podano na stronach z ofertami. Jeśli nie podano terminu dostawy, wówczas dostawa następuje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych, w przypadku towarów produkowanych według specyfikacji klienta najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych.

4.2
Początek podanego terminu dostawy zależny jest w przypadku ustalonej zaliczki od wypełnienia zobowiązania płatniczego klienta. Miarodajny jest moment wpłynięcia płatności przez Multipick Direct GmbH, np. zaksięgowanie płatności na naszym koncie bankowym. Ta sama zasada obowiązuje przy braku dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy, termin dostawy liczony jest od chwili wpłynięcia do nas dowodu.

4.3
Za przesyłkę krajową na terenie Niemiec naliczamy 5,10 EUR (cena z VAT).

Przy zamówieniach powyżej kwoty netto 75 EUR dostawa na terenie Niemiec jest bezpłatna. Dostawy do pozostałych krajów UE są bezpłatne powyżej kwoty zamówienia 250 EUR, z wyjątkiem krajów zamorskich i wysp.

Szczegółowe informacje o kosztach dostaw znajdą Państwo w kalkulatorze kosztów przesyłki pod adresem: http://shop.multipick.com/pl/wysyka

Koszty przesyłki zawierają ustawowy podatek VAT.

Ewentualne koszty opłaty celnej (dot. zamówień spoza UE) ponosi klient zgodnie z właściwymi obowiązującymi taryfami celnymi.

Przy zamówieniach online koszty przesyłki naliczane są automatycznie i podawane do Państwa wiadomości przed złożeniem wiążącego zamówienia w koszyku.

4.4
Minimalna kwota zamówienia dla nowych klientów wynosi 10,- EUR.


5. Brak dostępności zamówionego towaru lub usługi
O ile Multipick Direct GmbH stwierdzi po wpłynięciu zamówienia, że zamówiony towar lub usługa nie są już w Multipick Direct GmbH dostępne, klient zostanie o tym bezzwłocznie powiadomiony . W takim wypadku Multipick Direct GmbH może klientowi przesłać względnie zaoferować towar o jednakowej wartości co do jakości i ceny. Klient nie jest jednakże zobowiązany do przyjęcia, jego roszczenia wynikające z braku dostępności pozostają nienaruszone, o czym klient zostanie poinformowany osobno w powiadomieniu o braku dostępności.


6. Zastrzeżenie własności
Multipick Direct GmbH zastrzega sobie prawo własności do wszystkich towarów, które wysłał do klienta aż do momentu ostatecznego i pełnego uregulowania płatności za dostarczony towar. O ile Multipick Direct GmbH wymienia towar w ramach gwarancji, już dziś ustala się, że własność podlegającego wymianie towaru przechodzi z klienta na Multipick Direct GmbH względnie odwrotnie w momencie, w którym Multipick Direct GmbH otrzyma przesyłkę z towarem względnie klient otrzyma przesyłkę zamienną od Multipick Direct GmbH.

7. Cena, warunki płatności

7.1
Ceny podane w sklepie online to ceny końcowe i zawierają podatek od towarów i usług obowiązujący w dniu złożenia zamówienia online.

7.2 W koszyku sklepu online wyświetlany jest każdorazowo obowiązujący w chwili robienia zestawienia towarów podatek od towarów i usług oraz ceny za usługi uzupełniające: pakowanie, wysyłkę itp. Zostaną one automatycznie doliczone do ceny towaru i wyświetlone jako cena końcowa. Przed dokonaniem zamówienia przez klienta wyświetlane są dokładne koszty przesyłki.

7.3
Rachunek zawiera cenę końcową wraz ze wszystkimi składnikami, z wyłączeniem opłat za pobranie, jeśli przedsiębiorstwo transportowe pobiera je na własny rachunek.

7.4
W zasadzie przesyłka dokonywana jest przy płatności z góry, klient może podczas dokonywania zamówienia online sam wybrać jeden z proponowanych sposobów płatności. Rachunek załączany jest do towaru lub wysyłany osobno pocztą albo mailem. Jeśli nie ustalono płatności z góry należy dokonać płatności na rachunek w ciągu 10 dni od daty na rachunku.

8. Gwarancja

8.1
Multipick Direct GmbH gwarantuje, iż produkty do momentu przejścia ryzyka nie posiadają wad rzeczowych ani prawnych zgodnie z § 434, 435 BGB.

8.2
Jeśli dostarczony towar wykazuje ewidentne wady materiałowe lub produkcyjne, do których zalicza się również uszkodzenia w transporcie, wówczas klient proszony jest o dokonanie reklamacji takich wad w Multipick Direct GmbH. Zaniedbanie tej reklamacji nie ma konsekwencji w stosunku do ustawowych roszczeń klienta. W pozostałych sprawach obowiązują ustawowe przepisy zgodnie z §§ 434 n., 475 ust. 1 BGB.

Inaczej jest przypadku w przypadku kupna, która dla obu stron jest czynnością prawną w sensie § 343 HGB (Handelsgesetzbuch = niemiecki kodeks handlowy), z obowiązkiem natychmiastowej reklamacji zgodnie z § 377 HGB.

8.3
W przypadku wady Multipick Direct GmbH zdecyduje o późniejszym wykonaniu przez usunięcie usterki lub dostawę nowego towaru bez usterki. Naprawę uznaje się za nieudaną po drugiej nieskutecznej próbie, jeśli nic innego nie wynika w szczególności z rodzaju przedmiotu lub wady, lub innych okoliczności . W przypadku, gdy późniejsze wykonanie jest nieudane lub gdy Multipick Direct GmbH odmawia późniejszego wykonania, klientowi pozostaje do wyboru żądanie obniżenia ceny zakupu lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie jest wykluczone, jeśli wada jest znikoma i nieistotna. W pozostałych przypadkach obowiązuje § 437 BGB.

8.4
Warunkiem roszczeń gwarancyjnych jest, że wada nie powstała przez nieprawidłowe użytkowanie lub zbytnie nadwyrężenie. Jeśli wada ujawni się później niż 6 miesięcy po dostawie, wówczas klient powinien udowodnić, że przedmiot był wadliwy już w momencie przejścia ryzyka. W innym wypadku Multipick Direct GmbH może przedstawić dowód, że towar w momencie dostawy nie posiadał wad rzeczowych.

8.5
Poza zakresem stosowania §§ 438 ust. 1 nr 1 i 2, ust. 3; 478; 479 BGB; § 439 HGB obowiązują następujące uregulowania w odniesieniu terminów gwarancyjnych:

8.5.1
Prawa do gwarancji ustają rok po dostarczeniu towaru.

8.5.2
Roczny termin gwarancyjny zgodnie z punktem 8.5.1 nie obowiązuje przy zagrożeniu życia, pogorszeniu stanu zdrowia lub uszkodzeniach ciała, które wynikają z rażących zaniedbań obowiązków z naszej strony lub z umyślnych lub rażących zaniedbań obowiązków naszych ustawowych przedstawicieli lub osób, którym powierzono wykonanie zobowiązania oraz przy szkodach wynikających z umyślnych lub rażących zaniedbań obowiązków z naszej strony lub z umyślnych albo rażących zaniedbań obowiązków naszych ustawowych przedstawicieli bądź też osób, którym powierzono wykonanie zobowiązania.

9. Odpowiedzialność cywilna

9.1
Przy drobnych zaniedbaniach obowiązków odpowiedzialność nasza oraz osób, którym powierzono wykonanie zobowiązania ogranicza się do przewidywalnych typowych dla umowy wad.

Przy drobnych zaniedbaniach obowiązków, które nie są obowiązkami podstawowymi, tzn. obowiązkami, których prawidłowe spełnienie jest warunkiem wypełnienia umowy i co do dotrzymania których strona umowy zwykle ufa i może mieć zaufanie, nie ponosimy odpowiedzialności ani my, ani osoby, którym powierzono wykonanie zobowiązania.

9.2
Ograniczenia odpowiedzialności jak w pkt. 9.1 nie obowiązują przy roszczeniach klienta wynikających z odpowiedzialności za produkt, ani z gwarancji. W dalszym ciągu ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują przy zagrożeniu życia, pogorszeniu stanu zdrowia lub uszkodzeniach ciała, które mogą nam zostać przypisane, jak też w przypadku roszczeń odszkodowawczych zgodnie z § 437 pkt.2 BGB.

9.3
Powyższe uregulowania (pkt. 8 i 9) określają w pełni zakres odpowiedzialności Multipick Direct GmbH, jego zarządu oraz pracowników.

10. Wybór prawa/ sąd właściwy

10.1
Prawem właściwym w stosunkach prawnych pomiędzy Multipick Direct GmbH oraz jego klientami, jak również w odpowiednich warunek umownych jest prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitych postanowień Konwencji CISG o sprzedaży towarów.

10.2
Wyłącznym sądem właściwym we wszystkich sporach sądowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunków handlowych jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Multipick Direct GmbH, o ile klient nie ma ogólnej właściwości sądu w Republice Federalnej Niemiec, klient przeniósł swoje miejsce zamieszkania lub pobytu za granicę po podpisaniu umowy lub jego miejsce zamieszkania czy pobytu nie jest w momencie składania pozwu znane.

10.3
Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem oddzielnym, wówczas miejscem wypełnienia i jedynym sądem właściwym we wszystkich sporach prawnym wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunków handlowych jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Multipick Direct GmbH.

11. Postanowienia końcowe

11.1
Brak lub późniejsza utrata skuteczności prawnej całkowicie lub częściowo przez poszczególne postanowienia nie narusza ważności pozostałych części umowy.

11.2
Klient nie ma prawa do kompensacji, chyba że jego roszczenie jest niepodważalne lub potwierdzone mocą prawa.

11.3
Klient może skorzystać z prawa niewydania, jeśli roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Dane osobowe klientów używamy wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wszystkie dane klientów gromadzone są i opracowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych BDSB (Bundesdatenschutzgesetz) oraz niemieckiej ustawy o telekomunikacji TMG (Telemediengesetz).

Mają Państwo prawo w każdej chwili do bezpłatnej informacji, korekty, zablokowania oraz usunięcia swoich zapisanych u nas danych osobowych. Danych osobowych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa wyraźnej i w każdej chwili możliwej do odwołania zgody. Wyłączeni z tego są nasi partnerzy wykonujący dla nas usługi, którzy potrzebują dane w celu realizacji zamówień (np. przedsiębiorstwo spedycyjne zatrudnione w celu wysyłki lub instytucja kredytowa, której zlecono obsługę płatności). W tych wypadkach zakres przekazanych danych osobowych ogranicza się do koniecznego minimum.


W naszym sklepie gromadzone są pliki cookies z informacjami o danych klienta tylko na Państwa życzenie, w taki sposób, że mogą one zostać uruchomione przy następnej wizycie. Dzięki danym zgromadzonym w pliku cookie nie trzeba powtórnie wypełniać formularzy. W swojej przeglądarce internetowej mogą Państwo zarządzać plikami cookie naszej strony i ewentualnie je zablokować.

Multipick Direct GmbH przetwarza dane osobowe tylko w ustalonym zakresie i nie przekazuje ich dalej.Wskazówki co do rozporządzenia o przyjęciu zwrotu i utylizacji baterii i akumulatorów
Prosimy pamiętać, że wyrzucanie baterii do śmieci domowych jest zabronione i są Państwo zobowiązani ustawowo do ich zwrotu. Baterie zakupione w Multipick Direct GmbH można zwrócić bezpłatnie do naszego sklepu, do oficjalnego punku zbiórki w pobliżu miejsca zamieszkania lub odesłać pocztą na podany poniżej adres na koszt Multipick Direct GmbH. Baterie zawierające substancje szkodliwe oznakowane są symbolem przekreślonego zbiornika na odpady. Pod tym symbolem widnieje oznakowanie chemiczne substancji szkodliwej, „Cd“ oznacza kadm, „Pb“ ołów, a „Hg" rtęć.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zwrotu baterii prosimy w przypadku takich produktów o kontakt z serwisem Multipick Direct GmbH.

Multipick Direct GmbH
Właściciel Bernd Jacobi
Godesberger Str. 51
53175 Bonn
Niemcy
Telefon: +49 228 39187 65
Główny faks: +49 228 39187 47
E-mail : pl@multipick.com

Kolejne informacje dotyczące elektronicznego zawierania umów
Zawieranie umów online


Wybór/wskazanie
Jeśli znaleźli Państwo w naszym sklepie online szukany produkt, należy wybrać go klikając na niego myszką a następnie na przycisk "Do koszyka“. Klikając pojedynczo na przycisk "Koszyk" można sprawdzić wybrane przez siebie produkty. Można tu zmienić dowolnie ilość danego produktu względnie ją poszerzyć, otrzymując każdorazowo sumę pośrednią.

W każdej chwili możliwe jest usunięcie z koszyka wybranych produktów poprzez zaznaczenie w punkcie "Usuń". Kiedy już wszystkie szukane produkty znajdą w koszyku, można aktywować procedurę zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Kasa".

Dane
W następnym kroku możliwa jest aktywacja istniejącego konta klienta lub założenia nowego. Jeżeli są Państwo zarejestrowani u nas jako klienci, wówczas wystarczy podać swój adres e-mail oraz hasło. W tym wypadku pojawią się Państwa dane już wcześniej podane w celu złożenia zamówienia.


Zmiany
Podczas procedury zamawiania istnieje w każdej chwili możliwość poprawienia podanych danych w punkcie menu "Koszyk". W przypadku posiadania kuponu rabatowego, można podać go w górnym obszarze koszyka. Kupon rabatowy można zrealizować tylko, gdy posiada się konto klienta (należy być zarejestrowanym klientem).


Zamówienie
Aktywacja procedury zamawiania za pomocą kliknięcia na przycisk "Do kasy" otwiera jej kolejne następujące kroki.

Najpierw przedstawione zostają opcje wysyłki wraz z możliwością wyboru jednej z nich. Istnieje możliwość zmiany adresu poprzez wybranie innego, już wcześniej podanego lub też podanie nowego, za pomocą przycisku "Utwórz nowy adres".

Poprzez kliknięcie na przycisk "Dalej" przechodzi się do kolejnego kroku "Rodzaj płatności". Tutaj można wybrać pomiędzy "Płatność z góry przelewem bankowym", "Paypal", "Przelew natychmiastowy", "Western Union Wired Payment" oraz "Płatność kartą kredytową (iPayment)". Wybrane grupy klientów mają też możliwość wybrania opcji "Rachunek" oraz "Nazwisko".

W celu przejścia do następnego kroku "Potwierdzenie" należy przeczytać ogólne warunki handlowe i je zaakceptować. Akceptacja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Następnie przechodzi się do kolejnego kroku "Potwierdzenie". Tutaj podane są Państwa dane odnośnie adresu wysyłki, rodzaju wysyłki, informacji o rachunku, sposobu płatności oraz wybrane produkty z podaniem ceny końcowej.

Kliknięcie na przycisk "Zakończ transakcję" oznacza wysłanie wiążącej oferty odnośnie wszystkich towarów znajdujących się w koszyku.

Wpłynięcie zamówienia potwierdzimy niezwłocznie mailem. Potwierdzenie wpłynięcia nie jest jeszcze przyjęciem zamówienia z naszej strony. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia oferty z zamówienia w przeciągu trzech dni roboczych od chwili wpłynięcia do nas. Po przyjęciu oferty otrzymają Państwo e-mail w dalszymi informacjami odnośnie realizacji umowy. Więcej informacji na temat zawierania umowy zawierają powyższe OGH.

Zapisywanie tekstu umowy
Zapisujemy Państwa dane z zamówienia i przesyłamy je Państwu po wpłynięciu zamówienia mailem w formie tekstowej.

Błędy w danych
Podane dane można poprawić w każdej chwili procedury zamawiania poprzez kliknięcie na przycisk "Moje konto" lub "Koszyk" oraz zmianę dotychczasowej procedury zamawiania przez kliknięcie na "Aktualizuj". Procedurę można przerwać w dowolnej chwili opuszczając stronę internetową.

Język umowy
Umowy zawierane są wyłącznie w języku niemieckim.

Kodeks postępowania
Poza ogólnie obowiązującymi ustawami nie podlegamy pod żaden specjalny kodeks postępowania.

Komisja Europejska udostępniła platformę internetową do rozstrzygania sporów dotyczących transakcji internetowych (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Top